Klachtenprocedure

Klachtenprocedure SAMA advanced courses.
Wij streven naar hoge kwaliteit van onze nascholingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Wanneer u een klacht hebt over een nascholing, kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure.

Hoe kun je een klacht indienen?
Belangrijk is om de klacht direct tijdens of in aansluiting op de nascholing kenbaar te maken. Dan kunnen we meteen zoeken naar een oplossing. Mocht u daarvoor geen gelegenheid hebben gekregen of wanneer er geen bevredigende oplossing is geboden, kunt u de klacht indienen.
De klacht kan per mail: Turn on JavaScript!, of schriftelijk worden ingediend. Adres: Spoorlaan 40 5017 JS Tilburg

Hoe lang hebt u de tijd?
Binnen vier weken na de onderwijsactiviteit moet de klacht zijn ingediend. Klachten die na vier weken worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Wat moet er minimaal in uw klacht zijn beschreven? 
*uw persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres;
*om welke nascholing het betreft;
*de datum van de nascholing;
*de omschrijving van de klacht;
*is klacht besproken tijdens of in aansluiting op de nascholing en met     
  welke docent ;                              
*een eventuele toelichting.

Afhandeling van de klacht.
*wanneer wij de klacht hebben ontvangen, zal deze worden geregistreerd;
*de indiener krijgt bericht dat de klacht is ontvangen;
*de klacht wordt altijd in vertrouwen en serieus behandeld;
*de klacht wordt voorgelegd aan de desbetreffende verantwoordelijke  
  voor de nascholing;
*de klacht wordt besproken binnen het team van sama advanced courses,
  waarbij wordt gekeken naar de argumenten van beide kanten;
*er wordt, indien noodzakelijk, contact opgenomen met de indiener van
  de klacht voor een nadere toelichting;
*er wordt besloten of de klacht al dan niet gegrond is;
*het besluit wordt maximaal vier weken na het indienen van de klacht
  met een duidelijke motivatie per mail of brief kenbaar gemaakt aan de
  indiener van de klacht;
*de indiener heeft vier weken de tijd om te reageren op het besluit.
*indien er niet wordt gereageerd wordt de klacht als afgehandeld
  beschouwd;
*de klacht wordt geregistreerd als afgehandeld en gedurende één jaar
  bewaard;
*indien de indiener van de klacht niet akkoord is met het besluit, wordt
  een onafhankelijk derde ingeschakeld.
  Deze onafhankelijke derde zijn de beroepsverenigingen NOT en GNRPO;
* de uitspraak van de onafhankelijke deze is bindend.