De oncologische patiënt in de osteopathiepraktijk.

In deze tweedaagse nascholing staan drie thema’s centraal. De reguliere visie en behandeling van kanker, de visies uit de kPNI en FM en de implicaties voor de osteopatische praktijk.

Dag 1: 9 oktober 2015

Deel 1 : BASIS ONCOLGIE : van biologie tot behandeling
Spreker:  Patrick Rodrigus, MD, D.O. (M)RO

Kanker in Nederland: de cijfers
Kanker is een genetische ziekte
                Wat is een mutatie. DNA / RNA
                Normaal chromosoom / abnormaal chromosoom
                Tumor suppessor gen  / proto-oncogeen
                Tumorgenesis
                Rol van p53
                Verschil tussen apoptose / necrose
                De normale cel deling cyclus
                De normale cel cyclus checkpoints
                Tumor initiatie
                Tumor promotie

Wat zijn carcinogenen
                Herkennen van schadelijke factoren in leefstijl patiënt
                Tumor virus oncogenen
                               DNA virus – RNA virus
                               Discussie over HPV virus en advies vanuit de
                               osteopathiepraktijk
                               HPV nieuwe inzichten
                Natuurlijke en man made carcinogenen
                Werking van carcinogenen. Mogelijkheden tot advies

Tumorontwikkeling

Rol van Angiogenesis
                Angiogenesis definitie
                Angiogenesis in normale omstandigheden
                Angiogenesis in allerlei ziekten
                Angiogenesis in kanker
 

Deel 2: ALTERNATIEVE VISIE OP TUMORONTWIKKELING / BIJDRAGE IN HERSTEL
De invloed van stress, beweging en voeding bij de preventie en ondersteuning.
Spreker: Erik Schut, KPNI therapeut

Er is  wetenschap die kanker niet zien als een ziekte van het genoom maar als ziekte van het celmetabolisme. Door een veranderde en  verminderde energieproductie wordt het steeds moelijker om het genoom te repareren waardoor genomische instabiliteit ontstaat met een sterk vergrote kans op de mutaties die van een gezonde cel een kankercel maken. Kanker is volgens deze stroming een metabole ziekte en de genetische afwijkingen zijn hier het gevolg van.  Door het metabolisme van de cel te herstellen of gezond te houden is de cel in staat om de genetische defecten te repareren of deze te voorkomen.

Hoe raakt het metabolisme van cellen verstoord en hoe kunnen we dit voorkomen?
Al in de jaren 30 van de vorige eeuw heeft Otto Warburg al beschreven hoe het metabolisme van een kankercel afwijkt van normale gezonde cellen. Kankercellen halen energie uit glucose via anaerobe glycolyse. In normale cellen gebeurd dit alleen bij onvoldoende aanwezigheid van zuurstof.  Dit is de situatie die bv ontstaat bij schade aan weefsels. De hierdoor opgeroepen hypoxiestressreactie zorgt voor herstel van de zuurstof voorziening. In kankercellen ontstaat dit als de normale mitochondriale oxidatieve fosforylering verstoord is. Dit is het allerbelangrijkste universele verschil tussen kanker en gezonde cellen. De kankercel is hiermee volledig afhankelijk geworden van glucose.

De manier waarop dit ontstaat en hoe dit zich verhoud met stress, beweging en voeding wordt uitgebreid besproken. We zullen laten zien dat er vaak een proces van laaggradige ontsteking aan het ontstaan van kanker ten grondslag ligt. Los van bovenstaande theorie geeft het WCRF in een uitgebreid rapport aan wat de belangrijkste voedingsfactoren zijn die de kans op het krijgen van kanker beïnvloeden.  Het schema dat in het rapport staat biedt een evidence based model om preventief voedingsadvies te kunnen geven in de praktijk van de osteopaat

Een derde belangrijk aandachtspunt is het behandelen van de bijwerkingen van chemokuren en bestralingen. Afhankelijk van de gebruikte medicatie en de conditie van de patiënt kunnen diverse klachten ontstaan waaronder schade aan het zenuwstelsel, vergeetachtigheid en concentratie verlies, vermoeidheid, hormonale klachten,  darm en spijsverteringsklachten en lokale klachten t.h.v. het bestraalde gebied. Snel ingrijpen nadat de behandeling is gestopt kan de ernst van deze klachten verminderen.

Er is de laatste jaren een angst ontstaan om patiënten met kanker met alternatieve therapieën te behandelen terwijl dit juist een groep is die hier veel behoefte aan heeft. In de VS is men hier veel verder mee en worden complementaire therapieën ingezet om het welzijn te verhogen.

Een van de doelen va deze nascholing is het wegnemen van deze angst en een aantal veilige interventies te bespreken. Dit gedeelte sluit aan bij deel 4.

Dag 2: 9 oktober 2015

Deel 3: STRESS / EMOTIES / TRAUMA – HERKENNEN EN BEHANDELEN
Spreker: Frank P Zweedijk D.O.-mro

Ons lichaam heeft, in de vorm van ons immuunsysteem, de capaciteit kankercellen in een vroeg stadium op te sporen en onschadelijk te maken. Het is dan ook niet vreemd dat de nieuwste kankertherapieën zich richten op het versterken of ondersteunen van de lichaamseigen afweer tegen kanker. Een eerdere revolutionaire behandeltechniek bij hormoongevoelige kankersoorten was de ontwikkeling van medicatie die de receptoren voor hormonen blokkeren en zodoende kankergroei remmen. Waar tot op heden weinig aandacht voor bestaat is het feit dat onze eigen immuuncellen ook receptoren bevatten voor diverse peptiden. Zo zal het stresshormoon cortisol de werking van ons immuunsysteem sterk remmen daar waar oxytocine, serotonine en vele andere  “feel good-peptiden” juist onze immuuncellen stimuleren. Betekent dit dat je nooit eens gestrest, boos of verdrietig mag zijn? Natuurlijk niet; Het gaat om de basis-gemoedsrust van de persoon…

De praktijk leert dat osteopathie een stevig steentje kan bijdragen aan het welbevinden van haar patiënten. Osteopathische behandelingen worden als rustgevend, stress-verlagend en plezierig ervaren. Met onze behandelingen hebben we zodoende veel invloed op het autonome zenuwstelsel van onze patiënten en indirect op het immuunsysteem. Als ondersteuning van de behandeling van kankerpatiënten doet de osteopaat er dan ook verstandig aan een goede beoordeling te doen van de status van het autonoom zenuwstelsel van de patiënt. Wanneer blijkt dat deze sterk ergotroop getuned is het van groot belang de oorzaken te achterhalen van de stress-respons. Door de combinatie van een gedegen anamnese en Osteopatisch onderzoek kan/kunnen de oorzaken voor de stressrespons worden achterhaald.

•Ligt de oorzaak voor de stress in het heden of het verleden?
•Ligt de oorzaak voor de stress binnen of buiten het lichaam?
•Ligt de oorzaak van stress in omstandigheden of de gedachten er over?
•Ligt de oorzaak in niet geuite emoties?
•Ligt de oorzaak in een niet verwerkt trauma?

Al met al geen standaard issues voor een osteopaat, zullen velen zeggen, maar wel van groot belang voor het herstel van het genezend ( en dus kankerwerend) vermogen van de patiënt. In een aantal van deze zaken zal de osteopaat moeten refereren naar een andere behandelaar. In meerdere gevallen kan de osteopaat echter veel voor de patiënt betekenen. Elke patiënt kent zijn/haar eigen verhaal. Het is de taak dit verhaal boven water te krijgen en een behandeling (eventueel samen met andere behandelaars) op maat te geven. Autonome dysregulatie vraagt om meer dan “de parasympaticus stimuleren” Als men weet wat deze patiënt op dit moment uit balans brengt/houdt kan een plan van aanpak worden gemaakt. De osteopaat kan daarbij zowel diagnostisch en therapeutisch een flinke bijdrage leveren.

De cursus zal daarom in theorie en praktijk ingaan op de palpatoire perceptie van:
•Autonome dysregulatie in algemene zin.
•Ingehouden emoties.
•Niet verwerkt trauma

Vervolgens zullen therapeutische strategieën worden voorgelegd in bovenstaande specifieke situaties. Met name ingehouden emoties en niet verwerkt trauma leidt tot fragmentatie binnen het lichaam, het niet verbonden zijn van de patiënt met (delen van) het lichaam. Deze mensen zijn letterlijk niet “heel” en zijn verminderd in staat zichzelf te  “helen”. Deze cursus biedt inzicht en handvatten in situaties van een verminderd vermogen gezond te blijven, met of zonder kanker, zonder daarbij de grenzen van de osteopatische (on)mogelijkheden uit het oog te verliezen en mèt aanbevelingen voor referentie naar andere behandelaars.

Deel 4: BIJWERKINGEN VAN CHEMOTHERAPIE EN RADIOTHERAPIE: HERKENNEN EN BEHANDELMOGELIJKHEDEN
Spreker:  Patrick Rodrigus, MD, D.O. (M)RO

Wat is radiotherapie  + neveneffecten
Wat is chemotherapie + neveneffecten
Aanpak in de praktijk
                Belang van ondersteuning immuunsysteem + technieken
                Drainage technieken Cervico-thoracle overgang
                Lever behandeling

Het is ook mogelijk om op de cursuslocatie te overnachten. Dit dient u zelf te regelen, voor meer informatie klik hier.

Publicatie: