Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sama Advanced Courses.

Algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nascholingen, cursussen en trainingen vanuit Sama Advanced courses en de cursisten.

Nascholingen, cursussen en Training:
*De cursist schrijft zich in voor een nascholing, training of cursus via het inschrijfformulier op de website SAMA- advanced courses (www.sama-advancedcourses.nl);
* Telefonisch reserveren is niet mogelijk;
* Alle aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
* Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt SAMA- advanced courses een bevestiging;
* Na inschrijving heeft de cursist 14 dagen bedenktijd. In die periode bestaat de mogelijkheid de nascholing/training/cursus kosteloos te annuleren;
* Indien inschrijving plaats vindt binnen 14 dagen voor de nascholing/training/cursus, dient de cursist een formulier te ondertekenen dat hij/zij afziet van de bedenktijd;
* Tevens ontvangt de cursist een factuur op naam, die 3 weken vóór de start van de nascholing/training/cursus voldaan dient te zijn;
* Na betaling is de inschrijving definitief;
* Indien nodig krijgt de cursist 1 week voor aanvang van de nascholing/training/cursus aanvullende informatie.

Ontbinding en tussentijdse opzegging van deelname of doorgang van de nascholing/ training/ cursus.
Door Sama advanced courses:
Sama advanced courses is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
* Er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de nascholing/training/cursus;
* Er door overmacht de nascholing/training/cursus niet door kan gaan;
* De cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
* Bij onvoldoende aanmeldingen of indien door overmacht de nascholing/training/cursus geen doorgang kan vinden, vervallen de deelnamekosten. De reeds betaalde kosten worden binnen 10 werkdagen gerestitueerd;

Door de cursist:
* Annuleren kan alleen schriftelijk (of per e-mail);
* Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel (of verzenddatum e-mail);
* Bij annuleren na de bedenktijd of tussen vier weken en de datum van de eerste bijeenkomst worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht;
* Deelnemers die m.b.t. betaling van de deelnamekosten in gebreke blijven, zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bovenop de deelnamekosten verschuldigd.
* Bij annulering na de bedenktijd of tussen de 4 en 5 weken voor aanvang van de nascholing/training/cursus is de cursist 50% van de kosten verschuldigd.
* Bij annuleren binnen 4 weken voor aanvang van de opdracht is de cursist 100% van de kosten verschuldigd;
* Bij annuleren tijdens de nascholing/training/cursus blijven de volledige kosten verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats;
* Vervanging van een cursist kan tot de eerste cursusdag, op basis van een schriftelijke aanmelding en na akkoord van de docent met de vervangende deelnemer. Aan vervanging zijn geen extra kosten verbonden.

Betaling en incassokosten:
Betaling dient steeds te geschieden 3 weken voor de start van de nascholing/training/cursus op een door Sama advanced courses aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd en op vermeld bankrekeningnummer. Bij een niet betalen van de kosten zoals vermeld bij Ontbinding en tussentijdse opzegging van deelname of doorgang van de nascholing/ training/ cursus, brengt Sama advanced courses de kosten in rekening conform de Wet Normering Buitengerechtelijke incasso kosten (ook wel Wet Incassokosten genoemd), zie www.wetten.overheid.nl/BWR0031432.

Auteursrecht:
Het auteursrecht op de door Sama advanced courses Kenniscentrum uitgegeven publicaties en cursusmateriaal berust bij Sama advanced courses. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sama advanced courses zullen door de opdrachtgever/cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.